ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Algemeen - Op iedere offerte, order, contract, factuur en levering van ITC BELGIUM NV, met zetel te 3511 Hasselt, Rechterstraat 114, hierna genoemd “ITC”, of “wij”, zijn uitsluitend de onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing.

 2. Offerte – Tenzij schriftelijk anders bepaald, zijn onze offertes vrijblijvend. Ze vervallen indien de goederen waarop de offerte betrekking heeft niet meer beschikbaar zijn.

 3. Annulering - Indien KLANT de overeenkomst annuleert is hij gehouden tot een forfaitaire schadevergoeding van 30 % van de contractprijs, vermeerderd met de waarde van hetgeen op het ogenblik van de annulering reeds uitgevoerd is en/of door ITC reeds verschuldigd is aan haar toeleveranciers.

 4. Uitvoeringstermijnen - Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zijn de uitvoeringstermijnen enkel richtlijnen en niet bindend, en hebben wij het recht de werken in één of meerdere keren uit te voeren, in functie van onze operationele planning.

 5. Inspanningsverbintenis- De door ITC  uitgevoerde werkzaamheden worden verricht op basis van een inspanningsverbintenis.

 6. Eigendomsvoorbehoud en risico-overdracht - De goederen blijven eigendom van ITC tot volledige betaling van de prijs. De KLANT is niet gerechtigd de goederen in bewaring te geven, te wijzigen of ze te vervreemden voor de eigendomsoverdracht plaatsgevonden heeft.  Het risico gaat over op het ogenblik van de levering.

 7. Facturatie en betaling – ITC  mag haar facturen elektronisch versturen. Deze elektronische factuur is de originele factuur.
  De facturen zijn contant betaalbaar, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  Ingeval van niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd à rato van 10 % op het openstaande saldo, vermeerderd met een forfaitair schadebeding van 10 % van het openstaande saldo met een minimum van € 100,-€, en verhoogd met de invorderingskosten ex. artikel 6 WBBH. 
  De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid mee van alle overige niet-vervallen facturen.

 8. Back-ups– Bij het installeren, testen of herstellen van apparatuur kan de data op de hardware verloren gaan, waarvoor ITC niet aansprakelijk kan gesteld worden. De KLANT dient daarom zelf vooraf steeds een back-up van zijn data te nemen.

 9. Gebreken en niet-conformiteiten – Elke klacht moet op straffe van verval schriftelijk aan ITC ter kennis worden gebracht (per email, fax of aangetekend schrijven) binnen 7 dagen na de levering, of indien deze niet vaststelbaar is bij de levering, binnen de 7 dagen nadat ze voor het eerst kon vastgesteld worden. De kennisgeving moet de aard van de klacht en de datum van eerste vaststelling nauwkeurig omschrijven.  

 10. Garantie -  ITC verstrekt een garantie op de door haar geleverde materialen dewelke behoudens andersluidend schriftelijk akkoord dezelfde is (zowel wat betreft de voorwaarden als de termijnen) als deze die ITC van haar eigen leverancier verkregen heeft.
  Onder meer in de volgende gevallen kan geen aanspraak gemaakt worden op garantie:

  • voor defecten die direct of indirect veroorzaakt werden door te hoge spanning, of door nalatigheid of foutief, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van het materiaal;

  • voor defecten veroorzaakt door de plaatsing van het materiaal in een onaangepaste omgeving (te vochtig, stoffig);

  • op demo-toestellen;

  • voor defecten direct of indirect veroorzaakt door het niet-naleven van de instructies van ITC of haar leverancier;

  • ingeval het materiaal door derden werd gewijzigd, verwerkt of onderhouden;

  • ingeval de zegel verbroken werd van onderdelen die door ITC  of door haar leverancier werden verzegeld.

  • voor schade veroorzaakt door of gebreken in software die niet door ITC ontwikkeld werd

  • voor schade veroorzaakt door virussen

  • voor schade veroorzaakt door hacking (ransomware) van de toestellen van de KLANT (pc, laptop, server…) on premises.

   De garantieverplichting van ITC beperkt zich tot het herstel of de vervanging van de gebrekkige materialen, naar keuze van ITC, met uitsluiting van enige andere schadevergoeding.

 11. Hacking (incl. ransomware) – ITC kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor hacking van de servers van de KLANT on premises.
  In geval van hacking van de cloudomgeving van ITC, is ITC’s gehoudenheid ten aanzien van de gedupeerden in elk geval maximaal beperkt tot haar verzekeringsdekking in het kader van haar verzekeringspolis beroepsaansprakelijkheid. De verzekeringspolis wordt op de website van ITC gepubliceerd. De KLANT is zich ervan bewust dat hacking een collectieve schade kan veroorzaken, wat zijn impact heeft op de verzekeringsbedragen (dekkingsplafond voor het geheel van de schadegevallen).
  Het is alleszins aanbevolen dat KLANT voor het hacking-risico een eigen verzekering onderschrijft.

 12. Aansprakelijkheid - ITC kan enkel aangesproken worden ingeval van opzet of zware fout van haar werknemers of aangestelden.
  Voor onrechtstreekse of afgeleide schade, van welke aard dan ook, is ITC in geen geval aansprakelijk.
  ITC’s aansprakelijkheid voor rechtstreekse schade is beperkt tot haar verzekeringsdekking van haar verzekeringspolis beroepsaansprakelijkheid, en in elk geval tot een maximum van 50% van de door KLANT betaalde facturen (excl. BTW) voor diensten gedurende de laatste twaalf maanden voorafgaand aan het schadegeval.
  ITC is niet aansprakelijk voor de inhoud van de data en/of applicatie(s) die de KLANT op zijn toestellen (pc’s, laptops, servers,…) plaatst, en dit ongeacht de locatie van deze toestellen, noch voor intellectuele rechten die daarop betrekking hebben (licentierechten, auteursrechten…). De KLANT dient te beschikken over alle nodige rechten op de software die op zijn toestellen geïnstalleerd is, ongeacht de locatie (on premises, in de cloud, op externe server). Bij miskenning van voormelde verplichting door de KLANT heeft ITC het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te schorsen of te ontbinden lastens KLANT. Onverminderd de toepassing van artikel 13 zal de KLANT in dat geval ITC integraal vrijwaren voor alle vorderingen en schade die ITC dientengevolge lijdt.
  De installatie en de werking van een back-upsysteem en het periodieke uitvoeren van back-ups is de exclusieve verantwoordelijkheid van de KLANT waarvoor ITC geen aansprakelijkheid draagt, ongeacht de locatie van de toestellen (computers, servers, laptops, …) van de KLANT (on premises, op de server of in de cloudomgeving van ITC). Schade door dataverlies ingevolge een gebrekkige back-up van de toestellen van de KLANT is dan ook nooit ten laste van ITC.

 13. Schorsing en ontbinding van de overeenkomst- Indien de KLANT binnen de 15 kalenderdagen geen gevolg geeft aan de schriftelijke aanmaning van ITC (per email, fax of aangetekend schrijven) tot naleving van zijn betalingsverplichting of een andere essentiële verplichting uit de overeenkomst, dan heeft ITC het recht, naar eigen keuze, om ofwel haar prestaties geheel of gedeeltelijk op te schorten, ofwel de overeenkomst lastens de KLANT te ontbinden, middels een schriftelijke kennisgeving aan de KLANT.              
  De ontbinding van de Overeenkomst ten laste van de KLANT heeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling de volgende gevolgen:

  • ITC kan aanspraak maken op de onmiddellijke teruggave, op kosten van de KLANT, van alle onbetaalde geleverde materialen. De KLANT  machtigt ITC om de goederen onmiddellijk op te halen en verleent aan ITC en haar aangestelden de toelating om elke plaats waar de goederen zich bevinden, te dien einde te betreden.

  • de KLANT vergoedt ITC voor elke schade voortvloeiend uit de ontbinding, zowel voorzienbare als onvoorzienbare.

 14. Overmacht en imprevisie – ingeval van overmacht heeft ITC het recht om haar prestaties geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht, of de overeenkomst te beëindigen.  Overmacht is elke omstandigheid buiten ITC’s wil die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder wordt onder meer verstaan stakingen, brand, hacking, bedrijfsstoringen, energiestoringen, overheidsbeperkende maatregelen omwille van gezondheids- of andere redenen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers. Indien door onvoorzienbare en aan ITC ontoerekenbare omstandigheden de ongewijzigde handhaving van de overeenkomst buitensporige of onredelijke gevolgen zou hebben, zullen partijen de overeenkomst te goeder trouw heronderhandelen en desgevallend aan rechterlijke beoordeling voorleggen.

 15. Ondeelbaarheid - De nietigheid van één van de clausules van de algemene voorwaarden brengt niet de nietigheid van het geheel van de voorwaarden met zich mee. In dit geval zal de nietige clausule vervangen worden door een geldige clausule, die binnen de wettelijke perken, zoveel als mogelijk bij de bedoeling van de nietige bepaling aansluit.

 16. Bevoegdheid en rechtsmacht - Het Belgische interne recht is van toepassing. Alle betwistingen betreffende interpretatie, geldigheid of uitvoering van de Overeenkomst behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement te Hasselt.