Nederlands:

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Algemeen – Op iedere offerte, order, contract, factuur en levering van ITC bv, met zetel te 3511 Hasselt, Rechterstraat 114, hierna genoemd “ITC”, of “wij”, zijn uitsluitend de onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing.

 

 1. Offerte – Tenzij schriftelijk anders bepaald, zijn onze offertes vrijblijvend. Ze vervallen indien de goederen waarop de offerte betrekking heeft niet meer beschikbaar zijn.

 

 1. Annulering – Indien KLANT de overeenkomst annuleert is hij gehouden tot een forfaitaire schadevergoeding van 30 % van de contractprijs, vermeerderd met de waarde van hetgeen op het ogenblik van de annulering reeds uitgevoerd is en/of door ITC reeds verschuldigd is aan haar toeleveranciers.

 

 1. Uitvoeringstermijnen – Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zijn de uitvoeringstermijnen enkel richtlijnen en niet bindend, en hebben wij het recht de werken in één of meerdere keren uit te voeren, in functie van onze operationele planning.

 

 1. Inspanningsverbintenis- De door ITC uitgevoerde werkzaamheden worden verricht op basis van een inspanningsverbintenis.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud en risico-overdracht – De goederen blijven eigendom van ITC tot volledige betaling van de prijs. De KLANT is niet gerechtigd de goederen in bewaring te geven, te wijzigen of ze te vervreemden voor de eigendomsoverdracht plaatsgevonden heeft. Het risico gaat over op het ogenblik van de levering.

 

 1. Facturatie en betaling – ITC mag haar facturen elektronisch versturen. Deze elektronische factuur is de originele factuur.

De facturen zijn contant betaalbaar, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Ingeval van niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd à rato van 10 % op het openstaande saldo, vermeerderd met een forfaitair schadebeding van 10 % van het openstaande saldo met een minimum van € 100,-€, en verhoogd met de invorderingskosten ex. artikel 6 WBBH.

De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid mee van alle overige niet-vervallen facturen.

 

 1. Back-ups– Bij het installeren, testen of herstellen van apparatuur kan de data op de hardware verloren gaan, waarvoor ITC niet aansprakelijk kan gesteld worden. De KLANT dient daarom zelf vooraf steeds een backup van zijn data te nemen.

 

 1. Gebreken en niet-conformiteiten – Elke klacht moet op straffe van verval schriftelijk aan ITC ter kennis worden gebracht (per email, fax of aangetekend schrijven) binnen 7 dagen na de levering, of indien deze niet vaststelbaar is bij de levering, binnen de 7 dagen nadat ze voor het eerst kon vastgesteld worden. De kennisgeving moet de aard van de klacht en de datum van eerste vaststelling nauwkeurig omschrijven.

 

 1. Garantie – ITC verstrekt een garantie op de door haar geleverde materialen dewelke behoudens andersluidend schriftelijk akkoord dezelfde is (zowel wat betreft de voorwaarden als de termijnen) als deze die ITC van haar eigen leverancier verkregen heeft.

Onder meer in de volgende gevallen kan geen aanspraak gemaakt worden op garantie:

 • voor defecten die direct of indirect veroorzaakt werden door te hoge spanning, of door nalatigheid of foutief, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van het materiaal;
 • voor defecten veroorzaakt door de plaatsing van het materiaal in een onaangepaste omgeving (te vochtig, stoffig);
 • op demo-toestellen;
 • voor defecten direct of indirect veroorzaakt door het niet-naleven van de instructies van ITC of haar leverancier;
 • ingeval het materiaal door derden werd gewijzigd, verwerkt of onderhouden;
 • ingeval de zegel verbroken werd van onderdelen die door ITC of door haar leverancier werden verzegeld.
 • voor schade veroorzaakt door of gebreken in software die niet door ITC ontwikkeld werd
 • voor schade veroorzaakt door virussen
 • voor schade veroorzaakt door hacking (ransomware) van de toestellen van de KLANT (pc, laptop, server…) on premises.

De garantieverplichting van ITC beperkt zich tot het herstel of de vervanging van de gebrekkige materialen, naar keuze van ITC, met uitsluiting van enige andere schadevergoeding.

 

 1. Hacking (incl. ransomware) – ITC kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor hacking van de servers van de KLANT on premises.

In geval van hacking van de cloudomgeving van ITC, is ITC’s gehoudenheid ten aanzien van de gedupeerden in elk geval maximaal beperkt tot haar verzekeringsdekking in het kader van haar verzekeringspolis beroepsaansprakelijkheid. De verzekeringspolis wordt op de website van ITC gepubliceerd. De KLANT is zich ervan bewust dat hacking een collectieve schade kan veroorzaken, wat zijn impact heeft op de verzekeringsbedragen (dekkingsplafond voor het geheel van de schadegevallen).

Het is alleszins aanbevolen dat KLANT voor het hacking-risico een eigen verzekering onderschrijft.

 

 1. Aansprakelijkheid – ITC kan enkel aangesproken worden ingeval van opzet of zware fout van haar werknemers of aangestelden.

Voor onrechtstreekse of afgeleide schade, van welke aard dan ook, is ITC in geen geval aansprakelijk.

ITC’s aansprakelijkheid voor rechtstreekse schade is beperkt tot haar verzekeringsdekking van haar verzekeringspolis beroepsaansprakelijkheid, en in elk geval tot een maximum van 50% van de door KLANT betaalde facturen (excl. BTW) voor diensten gedurende de laatste twaalf maanden voorafgaand aan het schadegeval.

ITC is niet aansprakelijk voor de inhoud van de data en/of applicatie(s) die de KLANT op zijn toestellen (pc’s, laptops, servers,…) plaatst, en dit ongeacht de locatie van deze toestellen, noch voor intellectuele rechten die daarop betrekking hebben (licentierechten, auteursrechten…). De KLANT dient te beschikken over alle nodige rechten op de software die op zijn toestellen geïnstalleerd is, ongeacht de locatie (on premises, in de cloud, op externe server). Bij miskenning van voormelde verplichting door de KLANT heeft ITC het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te schorsen of te ontbinden lastens KLANT. Onverminderd de toepassing van artikel 13 zal de KLANT in dat geval ITC integraal vrijwaren voor alle vorderingen en schade die ITC dientengevolge lijdt.

De installatie en de werking van een back-upsysteem en het periodieke uitvoeren van back-ups is de exclusieve verantwoordelijkheid van de KLANT waarvoor ITC geen aansprakelijkheid draagt, ongeacht de locatie van de toestellen (computers, servers, laptops, …) van de KLANT (on premises, op de server of in de cloudomgeving van ITC). Schade door dataverlies ingevolge een gebrekkige back-up van de toestellen van de KLANT is dan ook nooit ten laste van ITC.

 

 1. Schorsing en ontbinding van de overeenkomst- Indien de KLANT binnen de 15 kalenderdagen geen gevolg geeft aan de schriftelijke aanmaning van ITC (per email, fax of aangetekend schrijven) tot naleving van zijn betalingsverplichting of een andere essentiële verplichting uit de overeenkomst, dan heeft ITC het recht, naar eigen keuze, om ofwel haar prestaties geheel of gedeeltelijk op te schorten, ofwel de overeenkomst lastens de KLANT te ontbinden, middels een schriftelijke kennisgeving aan de KLANT.

De ontbinding van de Overeenkomst ten laste van de KLANT heeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling de volgende gevolgen:

 • ITC kan aanspraak maken op de onmiddellijke teruggave, op kosten van de KLANT, van alle onbetaalde geleverde materialen. De KLANT machtigt ITC om de goederen onmiddellijk op te halen en verleent aan ITC en haar aangestelden de toelating om elke plaats waar de goederen zich bevinden, te dien einde te betreden.
 • de KLANT vergoedt ITC voor elke schade voortvloeiend uit de ontbinding, zowel voorzienbare als onvoorzienbare.

 

 1. Overmacht en imprevisie – ingeval van overmacht heeft ITC het recht om haar prestaties geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht, of de overeenkomst te beëindigen. Overmacht is elke omstandigheid buiten ITC’s wil die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder wordt onder meer verstaan stakingen, brand, hacking, bedrijfsstoringen, energiestoringen, overheidsbeperkende maatregelen omwille van gezondheids- of andere redenen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers. Indien door onvoorzienbare en aan ITC ontoerekenbare omstandigheden de ongewijzigde handhaving van de overeenkomst buitensporige of onredelijke gevolgen zou hebben, zullen partijen de overeenkomst te goeder trouw heronderhandelen en desgevallend aan rechterlijke beoordeling voorleggen.

 

 1. Ondeelbaarheid – De nietigheid van één van de clausules van de algemene voorwaarden brengt niet de nietigheid van het geheel van de voorwaarden met zich mee. In dit geval zal de nietige clausule vervangen worden door een geldige clausule, die binnen de wettelijke perken, zoveel als mogelijk bij de bedoeling van de nietige bepaling aansluit.

 

 1. Bevoegdheid en rechtsmacht – Het Belgische interne recht is van toepassing. Alle betwistingen betreffende interpretatie, geldigheid of uitvoering van de Overeenkomst behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement te Hasselt.

 

English

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

 1. General – These General terms and conditions are applicable to every quotation, order, contract, invoice, and supply of ITC bv, with registered office at 3511 Hasselt, Rechterstraat 114, hereinafter referred to as “ITC” or “We”.

 

 1. Quotations – Unless specified differently in writing, our quotations are non-binding. It expires when the goods related to the quotation are no longer available.

 

 1. Cancellation – If the CLIENT cancels the Agreement, he is liable to pay fixed compensation for damages of 30% of the contract price, increased with the value of any work that has been performed at the time of the cancellation and/or that ITC already owes its suppliers.

 

 1. Execution terms – Unless otherwise agreed in writing, the execution terms are guidelines only and not binding, and we have the right to carry out the works in one or more sessions, based on our operational planning.

 

 1. Effort obligation – ITC performs the activities based on an effort obligation.

 

 1. Retention of Title and Risk transfer – The goods remain ITC’s property until the full payment of the price. The CLIENT is not allowed to deposit the goods or change it or dispose of it until the transfer of ownership. The risk transfers at the time of delivery.

 

 1. Invoicing and payment – ITC may send its invoices electronically. This electronic invoice is the original invoice.

The invoices are payable in cash, unless otherwise agreed in writing.

In case of late payment, interest of 10% on the outstanding balance, plus fixed compensation for damages of 10% of the outstanding balance, with a minimum of € 100, and plus the collection fee pursuant to ex. Art. 6 WBBH (Act to combat arrear payments in commercial transactions) are automatically payable on the last payment date, without notice of default being required.

The non-payment of an invoice by its expiry date leads to all other outstanding invoices becoming immediately due and payable.

 

 1. Back-ups– Data may be lost during the installation, testing or repair of equipment and ITC cannot be held responsible for this. The CLIENT must thus always back up its data in advance.

 

 1. Defects and non-conformities – Any complaints must be communicated to ITC in writing, subject to expiration, within 7 days after the delivery, or if this could not be detected during the delivery, within 7 days after it could have been detected the first time. The notification must clearly describe the nature of the complaint and the date when it was first detected.

 

 1. Guarantee – ITC provides a guarantee for the materials supplied by it which is, unless otherwise specified in writing, the same as (both with regard to the terms and conditions and the duration) the guarantee that ITC received from its own suppliers.

A guarantee can, among others, not be used in the following cases:

 • For defects that were directly or indirectly caused by too high voltage, or due to negligence or wrong, careless, or improper use of the equipment;
 • For defects caused by the installation of the equipment in an unprepared environment (too humid, dusty);
 • For demo-devices;
 • For defects that were directly or indirectly caused by non-compliance with ITC or its supplier’s instructions;
 • If the equipment was modified, processed, or maintained by third parties;
 • If the seal, of parts that were sealed by ITC or its suppliers, was broken.
 • For damages caused by or defects in software that was not developed by ITC
 • For damages caused by viruses
 • For damages caused by hacking (ransomware) of the CLIENT’s devices (for example PC, laptop, server …) at the premises.

ITC’s guarantee obligation is limited to the repair or the replacement of the defective materials, at ITC’s discretion, with the exclusion of any other compensation for damages.

 

 1. Hacking (incl. Ransomware) – ITC can never be held responsible for hacking of the CLIENT’s servers on premises.

If ITC’s cloud environment is hacked, ITC’s responsibility towards the harmed parties is always limited to a maximum of its insurance cover in the framework of its professional liability insurance. The insurance policy is published on ITC’s website. The CLIENT is aware that hacking could cause collective damage, which could impact the insurance amounts (cover ceiling for all losses).

It is recommended that CLIENT includes insurance against the hacking risk in its own insurance.

 

 1. Liability – ITC can only be held responsible in case of malice or gross negligence by its employees or persons engaged by it.

ITC will never be held responsible for indirect or consequential damages of any nature.

ITC’s liability for direct damages is limited to its insurance cover based on its professional liability insurance policy, and always to a maximum of 50% of the invoices paid by the CLIENT (excl. VAT) for services during the last twelve months before the damages.

ITC is not responsible for the content of the data and/or the application(s) that the CLIENT installs on its devices (Pcs, laptops, servers …), and this regardless of the location of these devices, nor for the intellectual property rights related to it (licensing rights, copyright, …). The CLIENT must have all the necessary rights to the software that is installed on all his devices, regardless of the location (on premises, in the cloud, on an external server). In the event of non-compliance with the aforementioned obligation by the CLIENT, ITC has the right to suspend or dissolve the Agreement with the CLIENT with immediate effect. Without prejudice to article 13, the CLIENT will in that case integrally indemnify ITC from all claims and damages suffered by ITC as a result.

The CLIENT is responsible for the installation and functioning of a back-up system and to make periodic backups as ITC will not be responsible for this in any way, regardless of the location of the devices (computers, servers, laptops, …) of the CLIENT (on premises, on the server or in ITC’s cloud environment). ITC will never be responsible for damages due to loss of data due to the CLIENT’s defective backups of the devices.

 

 1. Suspension and dissolution of the Agreement– If the CLIENT does not comply with ITC’s written reminder (by email, fax, or registered letter) within 15 calendar days to fulfil its payment obligation or another essential obligation from the agreement, ITC has the right, at its own discretion, to either suspend its performance in whole or in part, or to dissolve the agreement at the CLIENT’s expense, via a written notice to the CLIENT.

The dissolution of the Agreement at the CLIENT’s expense automatically has the following consequences, without any notice of default:

 • ITC can claim the immediate return, at the CLIENT’s expense, of all unpaid materials supplied. The CLIENT authorises ITC to immediately collect the goods and gives ITC and its representatives access to any location where the goods are.
 • The CLIENT pays ITC for all damages resulting from the dissolution, both expected and unexpected damages.

 

 1. Force majeure and improvisation – in the event of force majeure, ITC has the right to suspend all or part of its performance for the duration of the force majeure, or to terminate the Agreement. Force majeure is any circumstance beyond ITC’s control that prevents the fulfilment of its obligations in whole or in part. This includes, among others, strikes, fire, hacking, malfunctions, energy disruptions, government restrictive measures for health or other reasons, disruptions in a (telecommunications) network, non-timely or late deliveries of suppliers. If the unforeseeable circumstances beyond ITC’s control means that the compliance with the Agreement will have excessive or unreasonable consequences, the parties will renegotiate the Agreement in good faith and present it to the court when needed.

 

 1. Indivisibility – The nullity of one of the clauses of the general terms and conditions does not entail the nullity of all of the conditions. In this case, the void clause will be replaced by a valid clause, which, within the limits of the law, conforms as far as possible to the intent of the void provision.

 

 1. Jurisdiction and the applicable law – Belgian domestic law applies. All disputes concerning the interpretation, validity or implementation of the Agreement fall within the exclusive jurisdiction of the courts of the Hasselt District Court.

 

Français

CONDITIONS GÉNÉRALES

 1. Généralités – Tout devis, commande, contrat, facture et livraison d’ITC bv, dont le siège social est sis 3511 Hasselt, Rechterstraat 114, ci-après dénommé « ITC », ou « Nous », est exclusivement soumis aux conditions générales suivantes.

 

 1. Devis – Sauf stipulation contraire par écrit, nos devis sont sans engagement. Ils expirent si les produits listés dans un devis ne sont plus disponibles.

 

 1. Annulation – Si le CLIENT annule le Contrat, il est tenu de payer une indemnité forfaitaire de 30% du prix du contrat, plus la valeur de ce qui a déjà été réalisé au moment de l’annulation et / ou est déjà dû par ITC à ses fournisseurs.

 

 1. Exécution – Sauf accord contraire par écrit, les délais d’exécution ne sont que des lignes directrices et ne sont pas contraignants, nous avons également le droit d’effectuer les travaux en une ou plusieurs périodes, en fonction de notre planification opérationnelle.

 

 1. Obligation de moyen − Les travaux effectués par ITC sont exécutés sur la base d’une obligation de moyen.

 

 1. Réserve de propriété et transfert des risques − Les produits restent la propriété d’ITC jusqu’au paiement intégral du prix. Le CLIENT n’est pas habilité à conserver, modifier ou aliéner les produits avant le transfert de propriété. Le risque se transfère au moment de la livraison.

 

 1. Facturation et paiement – ITC peut envoyer ses factures par voie électronique. Cette facture électronique est considérée comme originale. Les factures sont payables au comptant, sauf accord écrit contraire.

En cas de non-paiement à l’échéance, un intérêt est dû de plein droit et sans mise en demeure au prorata de 10% sur le solde impayé, plus une clause forfaitaire de dommages et intérêts de 10% du solde impayé avec un minimum de 100 €, et majoré des frais de recouvrement conformément à l’Article 6 de la Directive UE du Parlement Européen et du Conseil concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.

Le non-paiement d’une facture à sa date d’échéance entraîne l’échéance immédiate de toutes les autres factures non échues.

 

 1. Sauvegardes– Lors de l’installation, de l’essai ou de la réparation de l’équipement, les données sur le matériel peuvent être perdues, ce dont ITC ne peut être tenu responsable. Le CLIENT doit donc toujours effectuer une sauvegarde de ses données au préalable.

 

 1. Défauts et non-conformités Toute réclamation doit être notifiée à ITC par écrit (par e-mail, fax ou lettre recommandée) dans les 7 jours suivant la livraison ou, si elle n’a pas été établie au moment de la livraison, dans les 7 jours suivant la première décision. La notification doit préciser la nature de la réclamation et la date de la décision initiale.

 

 1. Garantie – ITC offre une garantie sur les produits qu’elle a fournis qui, sous réserve d’un accord écrit contraire, est identique (aussi bien pour les conditions que pour les termes) )à celle qu’ITC a obtenue de la part de son

Les demandes de garantie ne peuvent être faites, entre autres, que dans les cas suivants :

 • pour les défauts causés directement ou indirectement par une tension excessive, ou par négligence ou une utilisation incorrecte, négligente ou inappropriée du produit ;
 • pour les défauts causés par l’installation du produit dans un environnement inadapté (trop humide, poussiéreux) ;
 • sur les appareils de démonstration ;
 • pour les défauts causés directement ou indirectement par le non-respect des instructions d’ITC ou de son fournisseur;
 • dans le cas où le produit a été modifié, traité ou maintenu par des tiers ;
 • dans le cas où le sceau a été brisé de pièces scellées par ITC ou par son fournisseur ;
 • pour les dommages causés par les défauts de logiciel non développé par ITC ;
 • pour les dommages causés par des virus ;
 • pour les dommages causés par le piratage (ransomware) des appareils du CLIENT (PC, ordinateur portable, serveur…) sur site.

L’obligation de garantie d’ITC est limitée à la réparation ou au remplacement des produits défectueux, à la discrétion d’ITC, à l’exclusion de toute autre indemnisation.

 

 1. Piratage (dont. ransomware) – ITC ne peut en aucun cas être tenu responsable du piratage des serveurs du CLIENT sur

En cas de piratage de l’environnement cloud d’ITC, l’obligation d’ITC envers les victimes est en tout état de cause limitée à sa couverture d’assurance dans le cadre de sa police d’assurance de responsabilité professionnelle. La police d’assurance est publiée sur le site Web d’ITC. Le CLIENT est conscient que le piratage peut causer un dommage collectif, ce qui a son impact sur les montants d’assurance (plafond de couverture pour la totalité des dommages).

Il est dans tous les cas recommandé que le CLIENT souscrive à sa propre assurance pour le risque de piratage.

 

 1. Responsabilité – ITC ne peut être tenu responsable qu’en cas d’intention ou de négligence grave de la part de ses employés ou de ses employés nommés.

ITC ne sera en aucun cas responsable pour les dommages indirects ou dérivés de quelque nature que ce soit.

La responsabilité d’ITC pour les dommages directs est limitée à sa couverture de police d’assurance en responsabilité professionnelle, et en tout état de cause à un maximum de 50% des factures payées par le CLIENT (hors TVA) pour les services rendus au cours des douze derniers mois précédant le dommage.

ITC n’est pas responsable du contenu des données et/ou applications que le CLIENT installe sur ses appareils (PC, ordinateurs portables, serveurs, …), et ce quel que soit l’emplacement de ces dispositifs, ni pour les droits intellectuels les concernant (droits de licence, droits d’auteur, etc.). Le CLIENT doit disposer de tous les droits nécessaires sur le logiciel installé sur ses appareils, quel que soit l’emplacement (sur site, dans le cloud, sur serveur distant). En cas de non-respect par le CLIENT de l’obligation susmentionnée, ITC a le droit de suspendre ou de dissoudre le Contrat avec effet immédiat aux frais du CLIENT. Sans préjudice de l’application de l’article 13, le CLIENT indemnisera pleinement ITC de toutes les réclamations et dommages subis en conséquence par ITC.

L’installation et le fonctionnement d’un système de sauvegarde et l’exécution périodique de sauvegardes relèvent de la responsabilité exclusive du CLIENT pour lequel ITC n’assume aucune responsabilité, quelle que soit la localisation des appareils (PC, ordinateurs portables, serveurs …) du CLIENT (sur site, sur le serveur ou le cloud d’ITC). Les dommages subis à la suite de la perte due à une sauvegarde défectueuse des appareils du CLIENT ne sont donc jamais à la charge d’ITC.

 

 1. Suspension et dissolution du Contrat – Si le CLIENT ne se conforme pas au rappel écrit d’ITC (par e-mail, fax ou lettre recommandée) dans les 15 jours calendaires pour se conformer à son obligation de paiement ou à toute autre obligation essentielle en vertu du Contrat, ITC a le droit, à sa discrétion, soit de suspendre son exécution en tout ou en partie, soit de dissoudre le Contrat aux frais du CLIENT, au moyen d’une notification écrite au

La dissolution du Contrat aux frais du CLIENT entraîne les conséquences suivantes de droit et sans préavis :

 • ITC peut réclamer le retour immédiat, aux frais du CLIENT, de tous les produits livrés mais non payés. Le CLIENT autorise ITC à enlever les produits immédiatement et accorde à ITC et à ses employés nommées la permission d’entrer dans tout endroit où les produits sont situées à cette fin.
 • le CLIENT rembourse à ITC tout dommage résultant de la dissolution du Contrat, qu’il soit prévisible ou imprévisible.

 

 1. Force majeure et imprévision – en cas de force majeure, ITC a le droit de suspendre ses prestations en tout ou en partie pour la durée de la force majeure, ou de résilier le Contrat. La force majeure comprend toute circonstance au-delà de la volonté d’ITC qui empêche l’exécution de ses obligations en tout ou en partie. Cela comprend les grèves, les incendies, le piratage, les perturbations commerciales, les pannes énergétiques, les mesures restrictives gouvernementales pour des raisons de santé ou autres, les perturbations dans un réseau (de télécommunications), la non-livraison ou la livraison tardive des fournisseurs. Si des circonstances imprévisibles et non justifiables pour ITC entraîneraient des conséquences excessives ou déraisonnables pour l’exécution non modifiée du Contrat, les parties renégocient l’accord de bonne foi et, le cas échéant, le soumettent à un contrôle judiciaire.

 

 1. Indivisibilité – La nullité de l’une des clauses des conditions générales n’entraîne pas la nullité de l’ensemble des conditions. Dans ce cas, la clause de nullité sera remplacée par une clause valide, qui, dans les limites légales, correspond autant que possible à l’objet de la disposition définie comme nulle.

 

 1. Compétence et juridiction – Le droit interne belge s’applique. Tous les litiges concernant l’interprétation, la validité ou l’exécution du Contrat relèvent exclusivement de la compétence des tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Hasselt.

 

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.